LES PANINIS

Les Paninis

Savoyard (crème pomme de terre lardon raclette oignon)   4€00
Chorizo (chorizo poivron oignon emmental)                         4€00

Maroilles (crème pomme de terre lardon maroilles oignon) 4€00

Grecque (viande kébab poivron mozzarella oignon )           4€00

Jambon (crème jambon Mozza                                            4€00

Nutella                                                                                   3€00